ระเบียบ, กฏกระทรวง เกี่ยวกับการแต่งกายข้าราชการทหาร สัสดี
  การติดเครื่องหมาย และป้ายชื่อ  
  ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ. 2558  
  ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 2477 ฉ.80  
  เครื่องหมายแสดงเหล่าของทหารบก  
  ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับ (ชุดอ่อน)