พลโท ปราการ ปทะวานิช
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
   พลตรี สนิธชนก สังขจันทร์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๑)พลตรี สุดยอด พรมแก้ว
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (๒)
 พลตรี ทวีพูล  ริมสาคร
เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 
 


พันเอก เสกสรรค์ เสืออิ่ม
ผู้อำนวยการกองการสัสดี
   


พันเอก ประภาส ทิพย์ดี
รองผู้อำนวยการกองการสัสดี


พันเอก ปิยะชาติ  ประสานนาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการสัสดี