> >

 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.อ.กุญธร ศรีจันทร์
ชรก. ทำหน้าที่ ที่ปรึกษา กสด.นรด.
-
-
02-223-3259 /ทบ. 91980

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ต.หญิง สุธิดา ควรพันธ์
ประจำแผนก กคร.นรด. ชรก.ผสด.กสด.นรด. (อัตรา พ.ต.)

การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91980
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
-ว่าง-
เสมียน นรด. (อัตรา จ.(พ.))

-
-
ทบ.91980
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
จ.ส.อ.บรรหาร ศรีงามผ่อง
เสมียน นรด. (อัตรา จ.)
บันทึกข้อมูล
-
ทบ.91980

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ส.อ.ทศพร คมกริช
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
รับ-ส่ง หนังสือ เข้า-ออก และวารสารสัสดี
-
ทบ.91980

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
นายสิทธิชัย อ่อนศรี
พนักงานรักษาสถานที่
รับ-ส่ง หนังสือและเอกสาร เข้า-ออก
-
02-223-3259 /ทบ.91980
-