ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ท.สาริศ ใจบุญ
หน.นรด. (อัตรา พ.ท.)

หน.ผตป.กสด.นรด.
-
ทบ. 91988
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>

หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ต.ทองเพชร เหล่าโสด
ประจำแผนก นรด.
(อัตรา พ.ต.)
รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ ประเมินผล บันทึกและรายงานผลเกี่ยวกับการตรวจเลือกฯ
-
ทบ. 91988
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

ส.ท.โสรัจจ์ ปั่นเจริญ
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
บันทึกข้อมูล
-

ทบ.91988
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

ส.ต.ยลยศ ทองฝาง
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
บันทึกข้อมูล
-
ทบ.91988
-