ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

-ว่าง-
หน.นรด.
หน.ผสด.กสด.นรด. (อัตรา พ.ท.)
-
ทบ. 91986
-

 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

พ.ต.กรศนันท์ สีแก่น
ประจำแผนก นรด. (อัตรา พ.ต.)
การขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓)
-
ทบ. 91986
-

 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

-ว่าง-
ประจำแผนก นรด. (อัตรา พ.ต.)
-
-
ทบ. 91986
-

 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
-ว่าง-
ประจำแผนก นรด. (อัตรา พ.ต.)
-
-
ทบ.91986

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร.ต.สมชาย อวบสำอางค์
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร.ต.สุโชติ ผมหอม
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
จ.ส.อ.กิตติภน ศรีสว่าง
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา จ.ส.อ.)
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
-
ทบ.91986
ole7026@hotmail.com
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
จ.ส.ท.นิธิโรจน์ จารุธนพัฒน์
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา จ.ส.อ.)

การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ส.อ.นรินทร์ สวยกลาง
เสมียน กสด.นรด. (อัตรา ส.อ.)

การตรวจสอบใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓)
-
ทบ.91986
-
 
 < กลับหน้าหลัก >