ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ท.ชัยรินทร์ น้อยพลี
หน.นรด. (อัตรา พ.ท.) (ฝสธ.)
หน.ผกพ.กสด.นรด.
-
ทบ. 91985

-
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>

หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
พ.ต.ปราโมทย์ โสมรักษ์
ประจำแผนก นรด. (อัตรา พ.ต.)
สอบจ่าฯ เลื่อนฐานะประจำปี/ ปรับย้ายนายทหารฯ/ บรรจุกำลังฯ /ปรับย้ายนายทหารฯ
บรรจุกำลังพลทดแทน/เรี่องร้องเรียน
ทบ. 91985

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ร.ต.เสรี บุตรแสนสุข
ประจำแผนก นรด. (อัตรา ร.อ.)
ปรับย้ายนายทหารประทวน/ บรรจุกำลังพลทดแทน

ทบ. 91985

-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>

โทรศัพท์ :>
E-mail :>
จ.ส.อ.กวีวัฒน์  โหมดวัฒนะ
เสมียน นรด. (อัตรา จ.ส.อ.)
ทำเนียบนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี/ กำลังพลเสียชีวิต
Webmaster ปรับปรุงและพัฒนา Website/ ข้อมูลกำลังพลสายงานสัสดี
ทบ.91985
-
 
 
ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>
หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>
ส.ท.พิพัฒน์ สงวนไว้
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
-
ทบ. 91985
-
 
 

ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>

หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

ส.ท.ภูริภัทร ฤทธิ์เรืองรุ่ง
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
-
ทบ. 91985
-

 
 

ยศ-ขื่อ :>
ตำแหน่ง :>
หน้าที่หลัก :>

หน้าที่รอง :>
โทรศัพท์ :>
E-mail :>

-ว่าง-
เสมียน นรด. (อัตรา ส.อ.)
-
-
ทบ.91985
-

 < กลับหน้าหลัก >