กรมการกำลังสำรองทหารบก
 
ลำดับ
รายนามหัวหน้ากองการสัสดี
ตั้งแต่
ถึง
         
 
พ.อ.
มานะ
รัตนโกเศศ
๑ ต.ค. ๒๕๑๓
-
๑ ต.ค. ๒๕๑๖
 
พ.อ.
ประศาสน์
ทองใบใหญ่
๑ ต.ค. ๒๕๑๖
-
๓ ส.ค. ๒๕๑๙
 
พ.อ.
อรรคพล
สมรูป
๓ ส.ค. ๒๕๑๙
-
๑๒ ธ.ค. ๒๕๒๐
 
พ.อ.
พงษ์เกียรติ
สุดชูเกียรติ
๑๒ ธ.ค. ๒๕๒๐
-
๙ พ.ย. ๒๕๒๔
 
พ.อ.
วิจักร
นิลจุลกะ
๙ พ.ย. ๒๕๒๔
-
๑ ก.พ. ๒๕๒๕
 
พ.อ.
ปราโมทย์
ระงับภัย
๑ ก.พ. ๒๕๒๕
-
๑๒ ต.ค. ๒๕๒๖
 
พ.อ.
สุพจน์
เกิดชูชื่น
๑๒ ต.ค. ๒๕๒๖
-
๑๗ ต.ค. ๒๕๒๘
 
พ.อ.
ศัลย์
สุขสำเร็จ
๑๗ ต.ค. ๒๕๒๘
-
๑๗ ก.พ. ๒๕๓๒
 
พ.อ.
กิตติพล
ผิวผ่อง
๑๗ ก.พ. ๒๕๓๒
-
๑๗ ต.ค. ๒๕๓๔
๑๐
 
พ.อ.
กฤษดา
ลิมพะสุต
๑๗ ต.ค. ๒๕๓๔
-
๒๒ ก.ค. ๒๕๓๕
๑๑
 
พ.อ.
เฉลิมพล
เรืองสวัสดิ์์
๒๒ ก.ค. ๒๕๓๕
-
๒๓ พ.ค. ๒๕๓๙
๑๒
 
พ.อ.
ธนดล
เผ่าจินดา
๒๓ พ.ค. ๒๕๓๙
-
๒๗ ก.ย. ๒๕๔๒
๑๓
 
พ.อ.
ชูเกียรติ
เธียรสุนทร
๒๗ ก.ย. ๒๕๔๒
-
๑๐ พ.ค. ๒๕๔๔
แปรสภาพเป็น กองการสัสดี หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๘ ก. ลง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ลำดับ
รายนามผู้อำนวยการกองการสัสดี
ตั้งแต่
ถึง
         
 
พ.อ.
ชูเกียรติ
เธียรสุนทร
๑๐ พ.ค. ๒๕๔๔
-
๑๐ พ.ย. ๒๕๔๖
 
พ.อ.
อิทธิพล
ทองดี
๑๐ พ.ย. ๒๕๔๖
-
๒๓ เม.ย. ๒๕๔๘
 
พ.อ.
ชาติชาย
แจ้งสี
๒๓ เม.ย. ๒๕๔๘
-
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๒
ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เปลี่ยนนามหน่วยจาก หน่ยบัญชาการกำลังสำรอง เป็น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ลำดับ
รายนามผู้อำนวยการกองการสัสดี
ตั้งแต่
ถึง
         
 
พ.อ.
ชาติชาย
แจ้งสี
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๒
-
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕
 
พ.อ.
ไตรจักร์
นาคะไพบูลย์
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕
-
๗ ต.ค. ๒๕๕๙
 
พ.อ.
สมพล
ปะละไทย
๗ ต.ค. ๒๕๕๙
-
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑
 
พ.อ.
เสกสรรค์
เสืออิ่ม
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑
-
ปัจจุบัน