พันเอก เสกสรรค์ เสืออิ่ม
ผู้อำนวยการกองการสัสดี
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 
หน้าที่ 1 ใน 3 หน้า
หน้าที่ 2 ใน 3 หน้า
หน้าที่ 3 ใน 3 หน้า
                                           
สัสดีชวนรู้ 
กำหนดวัน และสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562


ประชาสัมพันธ์

+ การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต. ประจำปี 2562
+ กองการสัสดี เปิดให้เช่าบูชาวัตถุมงคล "พระสมเด็จสุรัสวดี รุ่น 500 ปี กรมสัสดี"
+ การสมัครสมาชิกวารสารสัสดี
+ กองการสัสดี ได้จัดพิมพ์ตำราที่เกี่ยวข้องกับสายงานสัสดี ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
+ ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 16
นอกพื้นที่ภูมิลำเนาทหาร
+ ขออนุมัติกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบรับรองผลการตรวจเลือก ฯ (แบบ สด.43)
สำหรับทหารกองเกินที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์
+ เอกสารประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

+ การแก้ปัญหาการตรวจเลือกฯ ที่เกี่ยวกับการตรวจร่างกายก่อนการตรวจเลือกฯ, ขนาดเครื่องแต่งกาย
และการบาดเจ็บจากความร้อน
+ การตรวจสอบเอกสารทางทหารก่อนเข้ารับราชการหรือรับเข้าทำงาน (แบบ สด.8, สด.9 และ สด.43)
+ หลักฐานเอกสารประกอบการขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.3)
+ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
+ แจ้งนโยบายการพัฒนาพลทหารกองประจำการ
+ ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์ในการตรวจร่างกายทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
+ ความคืบหน้า 14 โครงการ/แผนงาน
+ เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการทหาร เป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี
+ ระเบียบ และตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบทหารผู้จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี

ข่าวสัสดี
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานสัสดีทั่วประเทศ   
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3259, โทรทหาร 91980