เอกสารประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

+ แผ่นพับ
แบบที่ 1 คู่มือติดต่อราชการสำนักงานสัสดีกรุงเทพ/จังหวัด และหน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ด้านหน้า ด้านหลัง
แบบที่ 2 คู่มือการยกเว้นหรือการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ด้านหน้า ด้านหลัง
แบบที่ 3 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ด้านหน้า ด้านหลัง
แบบที่ 4 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ด้านหน้า ด้านหลัง

+ โปสเตอร์
แบบที่ 1 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
แบบที่ 2 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
แบบที่ 3 สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ
แบบที่ 4 หน้าที่และสิทธิที่ควรทราบในวันตรวจเลือกทหาร
แบบที่ 5 แผนผังขั้นตอนการตรวจเลือกทหาร

+ ป้ายไวนิล
แบบที่ 1 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
แบบที่ 2 ประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

กลับหน้าแรก