แจ้งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ การส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/59

ถึง   หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. ทุกแห่ง
                   นรด. ได้จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการรับส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ   ผลัดที่ 1/59 ให้ทุกหน่วยตามที่เสนอขอ ภายในวงเงินงบประมาณที่ นรด. ได้รับอนุมัติเงิน   ประจำงวด งวดที่ 2 ปี 2559 (ตามหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/1389 ลง 11 เม.ย. 59) แล้ว ดังนี้
                   ๑. รายการส่งทหารในเขตพื้นที่ ทภ. ได้โอนงบประมาณให้ทุกหน่วยตามสัดส่วนงบประมาณที่แต่ละ มทบ. เสนอความต้องการ โดยทุกรายการ จะได้รับงบประมาณร้อยละ ๗๕ ของวงเงินที่เสนอความต้องการ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๒๕ จะโอนให้เมื่อ ทบ. ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
                   ๒. รายการส่งทหารข้ามเขตพื้นที่ ทภ. รายการค่าจ้างเหมารถ ได้โอนงบประมาณให้ครบถ้วนตามความต้องการแล้ว ส่วนรายการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ได้โอนให้ตามสัดส่วนงบประมาณที่แต่ละหน่วยเสนอความต้องการ โดยจะได้รับร้อยละ ๓๕ ของวงเงินที่เสนอขอ ส่วนที่เหลือจะโอนเพิ่มเติมให้ เมื่อให้รับอนุมัติการโอนสับเปลี่ยนงบประมาณแล้ว
                   ๓. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
                          ๓.๑ รายการส่งทหารในเขตพื้นที่ ทภ./ ข้ามเขตพื้นที่ ทภ.       <<LINK
                          ๓.๒ ข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS       <<LINK
                          ๓.๓ รายงานขอโอนเงินเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด      <<LINK