บัญชีอาวุโสนายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดี ปี ๕๙ (อัตรา พ.ท.) (อัตรา พ.ต.) (อัตรา ร.อ.) ขอให้ ตรวจสอบ ความถูกต้อง รกจ.ในแต่ละชั้นยศ เล่มที่, ตอน, หน้า, ลำดับ, วัน เดือน ปีเกิด และคุณวุฒิการศึกษา ที่รายงานขออนุญาตถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ขอให้ส่งหลักฐานแก้ไข โทร. ๐-๒๒๒๓-๓๒๕๙, ๙๑๙๘๕

 
พันโท      :      พันตรี     :      ร้อยเอก